ВУЗ ШАГ
 
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №302 комбінованого типу" Дніпровської міської ради
 
КЗО ДНЗ №302

Статут


                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО            
Департамент гуманітарної політики           

   Дніпровської міської ради                  

Наказ від «___»__________№______

Директор департаменту гуманітарної  політики

Дніпровської міської ради

__________________Г.В.Глядчишин

 


                                                               СТАТУТ                                                                                   

    КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ                          

     «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№302     КОМБІНОВАНОГО ТИПУ »                     

                             ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                         
(нова редакція)

 

           Прийнято  загальними  зборами трудового колективу                                       протокол від «30»листопада2016р. №2                         
                                

                                                                     м. Дніпро                                                                                                                                                  
  Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільного навчального закладу ( ясла-садок ) № 302 комбінованого типу» зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 01.07.98р. № 681-р , перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02 №6, перереєстрованого із урахуванням змін 13.07.2006р., 27.11.09 №598 номер запису 12241050001027978, ідентифікаційний код 34498313.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№302 КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ (далі – ДНЗ), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 01.07.98р. №681-р, перереєстрований виконкомом  Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02 № 6, перереєстрований із урахуванням змін 13.07.2006р., 27.11.09 №598 номер запису 12241050001027978, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
Скорочена назва: КЗО «ДНЗ№302» ДМР.

1.2.  Юридична  адреса КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №302 КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ : 49106 , м. Дніпро , пр.Героїв , 39,  т. 68 90 55.

1.3. Мова  навчання  ДНЗ № 302: українська  мова - 4групи, російська мова – 4 гр.(2-ясельні, 2-компенкуючи) (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 №251).

1.4. ДНЗ № 302 здійснює  свою  діяльність  у  підпорядкуванні  департаменту  гуманітарної  політики Дніпровської  міської  ради. Здійснює:
• фінансування  дошкільного  закладу;
• його  матеріально-технічне  забезпечення;
• організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  обслуговування;
• харчування  та  медичне  обслуговування  дітей.

 


1.5.  ДНЗ в своїй діяльності керується:
• Конституцією України;
• Конвенція  про  права  дитини,ратифікована ВР України 27.02.1991р.;
• Законом України  «Про освіту»;
• Законом України «Про дошкільну освіту»;
• Законом України «Про  охорону дитинства» 2001р.(зі  змінами);
• Законом України «Про  охорону праці» ;
• Законом України «Про  організацію  харчування» ;
• Положенням про дошкільний навчальний заклад України, (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (зі  змінами) ;
• власним Статутом;
• іншими нормативно-правовими актами.

1.6. ДНЗ є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.7. Головною метою ДНЗ є:
• забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
• задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
• створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8.  Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я  дітей;
• визнання  самоцінності  дошкільного  дитинства, його  особливої  ролі  в  розвитку  особистості;
• розвиток творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.9.  ДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10.  ДНЗ несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між  ДНЗ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ

2.1. ДНЗ розрахований на  134  місць .

2.2. Групи комплектуються за віком:
- група раннього віку  - 2
- молодша-середня  - 1
- середня-старша                     - 1
- старша                                   -            2
- з вадами мови ( від 4р.- до 7р.)-       1
- з порушенням психічного  розвитку ( від 3р.- до 7р.)-1
2.3. У ДНЗ функціонують 6 груп загального ,  2 групи компенсуючого розвитку.
2.4. Наповнюваність дітей  в групах становить:
- раннього віку - 15 дітей;
- дошкільного віку - 20 дітей;
- компенсуючи  групи - 12 дітей;
- в оздоровчий період - до 15 дітей.
2.5. Для зарахування дитини у ДНЗ  необхідно :
• заявку до електронної реєстрації дітей для вступу до ДНЗ ;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• свідоцтво про народження дитини;
• заява  батьків;
• документи для встановлення батьківської плати за харчування (малозабезпечені, багатодітні, чорнобильці, діти-інваліди);
• витяг з протоколу рішення обласної (районної) медико-педагогічної комісії у компенсуючи групи.
2.6. За дитиною зберігається місце у ДНЗ № 302 у разі:
• її хвороби, карантину, санаторного лікування;
•  на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
•  а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із ДНЗ № 302 може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
• коли дитина не відвідує ДНЗ, без поважних причин, більше 3-х місяців.

2.8. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10  днів.
ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ
3.1. ДНЗ № 302 працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12,0 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.
3.2. Щоденний графік роботи ДНЗ № 302  з 06:30 до 18:30.
3.3. Щоденний графік роботи груп ДНЗ № 302:
- група раннього віку  - з 06:30 до 18:30
- молодша  - з 06:30 до 18:30
- середня  - з 06:30 до 18:30
-старша  - з 06:30 до 18:30
-компенсуючи  - з 7:30 до17:30.
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДНЗ
4.1. Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ проводиться оздоровлення дітей.
4.2. ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою ДНЗ, затверджується керівником ДНЗ і погоджується з  управлінням  освіти  департаменту  гуманітарної  політики  Дніпровської  міської  ради.
4.4. Навчально-виховний процес у ДНЗ спрямовувати  на реалізацію  завдань  Державного  стандарту  дошкільної  освіти  України -   Базового  компоненту  дошкільної  освіти. 
4.5. Має можливість  надавати додаткові освітні послуги за бажанням батьків згідно з чинним законодавством.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ
5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється  департаментом  гуманітарної  політики  централізовано  на  тендерній  основі, за  рахунок  місцевого  бюджету  відповідно  до  норм  харчування.

5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника ДНЗ.
VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ
6.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ здійснюється штатним медичним персоналом на безоплатній основі.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3. ДНЗ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ДНЗ є:
• діти дошкільного віку;
• керівник;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають платні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально і матеріально відповідно до чинного законодавства.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ ;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні  організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки  або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
• своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ приймається особа, яка має відповідну   вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу керівником ДНЗ .
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
• брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ ;
• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ ;
• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• на захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ завідувачем.
7.10. Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно із законодавством.
7.11. Працівники ДНЗ  у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні  медичні огляди 1 раз на 6 місяців у закріпленому за місцем роботи медичному закладі.
7.12. Педагогічні працівники ДНЗ , які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
VIII. УПРАВЛІННЯ ДНЗ
8.1. Управління ДНЗ №302 здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради,який  є представником  власника.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ №302 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.
        Керівник ДНЗ:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;
• діє від імені ДНЗ, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДНЗ;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розпис за погодженням із власником ДНЗ;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і методист, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ  .
Педагогічна рада ДНЗ:
• розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ та приймає відповідні рішення;
• організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ.
Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на поточний рік.

8.4. Органом громадського самоврядування ДНЗ є загальні збори колективу ДНЗ та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ - 70 %, батьків - 70 %.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення;
• обирають раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника ДНЗ, голови ради ДНЗ з питань статутної діяльності ДНЗ, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності  ДНЗ;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

8.5. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДНЗ, батьки, власник, спонсори та інші).
Рада ДНЗ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ДНЗ, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
8.6. У ДНЗ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ .
Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основним завданням піклувальної ради є:
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної,  культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ;
• сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДНЗ;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ;
• сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНО ДНЗ

9.1. ДНЗ передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. ДНЗ виділена присадибна ділянка площею  1060 га.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю ДНЗ, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. ДНЗ має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю ДНЗ .
Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ

10.1 Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:
• майно власника;
• місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти згідно з чинним законодавствам;
• благодійні внески та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний  заклад  є  неприбутковою  установою:
• забороняється   розподіл  отриманих  доходів (прибутків) або  їх частин серед  засновників  (учасників), членів  такої  організації, працівників (крім  оплати  їхньої  праці, нарахування  єдиного  соціального  внеску), членів  органів  управління  та  інших, пов'язаних з ними осіб;
• доходи (прибутки) неприбуткової  організації  використовується  включно  для  фінансування  видатків  та  утримання  такої  неприбуткової  організації, реалізації  мети (цілей,завдань) та  напрямів  діяльності, визначених  її  установчими  документами;
• у  разі  припинення  юридичної  особи (у разі  її  ліквідації, злиття. Поділу  приєднання  або  перетворювання) передбачається  передача  активів  одній  або  кільком  неприбутковим  організаціям, або  зараховані  до  доходу  бюджету.

10.3. ДНЗ за погодженням із власником та балансоутримовачем має право:
• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
• надавати платні послуги в галузі освіти, відповідно до чинного законодавством.

10.4. Статистична звітність про діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.
10.5.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується ДНЗ.
За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно або централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики.
ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

11.1.Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.Контроль  за  дотриманням  ДНЗ  державних  вимог  щодо  змісту, рівна  і  обсягу  дошкільної  освіти  здійснюють:
• державна  інспекція  навчальних  закладів;
• власник  і  територіальна  громада  міста;
• департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником ДНЗ.
ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ
12.1. Припинення діяльності ДНЗ здійснюється шляхом реорганізації злиття, приєднання, поділ або ліквідації рішенням власника та погодженням з уповноваженим органом – рішенням сесії місцевої ради, а в інших випадках передбачених чинним законодавством - за рішенням суду.
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.
12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.
12.4. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходного бюджету.
12.5. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.